Sürdürülebilir Satın Alma Politikası

 J’adore Deluxe Hotel & SPA olarak “Sürdürülebilir Satın Alma Politikası”, tüm diğer politikalarımızda ortaya konulan ilke ve prensiplerimiz temel alınarak oluşturulmuştur. Tedarik faaliyetleri sürecinde tüm konularda yasalara ve etik kurallara uygun hareket etmek, tehdit altındaki türlerin tedariğini gerçekleştirmemek ve faaliyetlerin gerçekleştirileceği kurumlarda ve kişilerde din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel tercih, fiziksel yetkinlikler konularında ayrım yapmadan, tedarikçi ve taşeron çalışanlarının hakları göz önünde tutularak, çevreye duyarlılık ve ekonomik çıkarlar doğrultusunda yerel tedarikçileri ön planda tutarak hareket etmek ve tüm bu süreçlerde tedarikçi ve taşeronlardan yasalara ve etik kurallara uygun hareket edilmesini talep etmek, tüm tedarik zinciri boyunca yayılarak güçlenmesini ve devamlılığının sağlanmasını hedeflemek,  satın alma politikamızdır. Bu hedefe ulaşabilmek için tedarikçilerimizin bu kapsamdaki temel ilkelerimizi bizimle paylaşması ve bu ilkelerin sürekli iyileştirmesi anlayışıyla yayılarak geliştirilmesi konusunda bizimle iş birliği içinde olmalarını bekleriz. Sürekli iyileştirmenin sağlanması için yapıcı geri bildirim sağlanmasını ve bu alandaki örnek uygulamaların sistematik olarak bizimle paylaşılmasını teşvik ederiz.

Bu kapsamda önceliğimiz;

Tedarik zincirimizde yer alan tüm operasyonların hukuka ve etik kurallarına uygun şekilde yürümesini sağlamak.

Ayrım gözetmeksizin tüm tedarikçilerimizle samimi, dürüst, saygılı, adil, tarafsız ve şeffaf iş ilişkileri kurmak; tedarikçi seçimi dahil olmak üzere tüm tedarik faaliyetlerinin adil sürdürülmesini sağlamak ve tedarikçilerimize karşı yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek.

Tedarik zincirimizde yer alan paydaşlarımıza, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci konusunda örnek olacak yaklaşımlarda bulunarak çevre ve toplum için sürdürülebilir bir tedarik zinciri kültürü oluşturmak.

Sürekli iyileştirmenin sağlanması için tedarikçilerimizle işbirliği içerisinde bulunarak geri bildirim ve örnek uygulama paylaşımları konusunda tedarikçilerimizi teşvik etmek.

Topluma ve çevreye saygılı, iklim değişikliğine duyarlı, enerji verimliliğini sağlamaya yönelik kaynak koruma, atık azaltma, yeniden kullanma ve geri kazanma aktiviteleri yürüten; kaynaklarını doğayla uyumlu ve etkin şekilde kullanan; atık ve kirli gazların emisyon yönetimi ve zehirli madde yönetimi kapsamında çalışmalar yürüten; çevre ve enerji konularında tüm yasal mevzuat ve standartlara uyarak mevzuat gerekliliklerinden daha iyisini yapma konusunda çaba gösteren tedarikçilerle çalışmak.

Çalışanları için adil bir çalışma ortamı oluşturan; çalışanları arasında dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeyen; kadın-erkek fırsat eşitliğine önem veren; gebe veya çocuk emziren kadınların çalışma koşullarını yasalara uygun şekilde düzenleyen; çalışanlarının fikirlerine değer veren ve sürekli iyileştirme faaliyetlerine dahil eden; çalışanlarının dokunulmazlık ve sendikalaşma haklarını koruyan; zorla veya zorunlu tutarak çalışmayı engelleyen; çocuk işçi çalıştırmayan; istihdam ve çalışma hayatıyla ilgili yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uyumlu tedarikçilerle çalışmak.

Sürdürülebilir bir satın alma operasyonu amaçlanarak; meyve, sebze ve ekmek haricindeki ürünlerin tedariği haftada iki gün yapılmaktadır. (Salı ve Cuma)